Om plattformen

Plattformen – civilsamhällets röst i kommunen

Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka (i vardagligt tal Plattformen) bildades 2009. Initiativtagare var Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem och Verdandi i Botkyrka. Innan dess hade dessa två organisationer drivit frågan i kommunen för att ta fram en Överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället. För att kommunen skulle ha en samtalspart och part som kunde skriva under denna Överenskommelse önskade kommunen att vi bildade Plattformen. Första Överenskommelsen skrevs under 2009 av då nybildade Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka.

Den lokala Överenskommelsen mellan civilsamhällets aktörer och Botkyrka kommun reviderades i april 2018 och utgår från den nationella Överenskommelsen om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),Regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området som tecknades nationellt 2009. Den nuvarande Överenskommelsen fungerar som våra gemensamma principer för hur vi inom kommunen ser på samverkan mellan oss i civilsamhället och kommunen. Vi i Plattformen är det lokala civilsamhällets gemensamma organisation med syfte att samla en stor del av civilsamhällets organisationer/föreningar i kommunen som gemensam part gentemot kommunen i frågor som rör civilsamhället.

Alla föreningar som finns i Botkyrka kommun, oavsett inriktning på organisationen, kan skriva under Överenskommelsen och därefter ansöka om att bli medlem i Plattformen.

Plattformen är viktig av olika anledningar för olika organisationer, dels är den viktig för de mindre föreningarna som får en plattform att komma till tals på och därigenom blir en del av ett större sammanhang, dels är den viktig för större organisationer med mer resurser som man vill använda i påverkansarbetet med kommunens ledning och bidra till att stärka civilsamhällets röst i vår kommun.. Det stärker den ideella sektorns röst och påverkansarbete i kommunen när vi blir en större enad röst som har en direktkanal till politiken för att driva utvecklingen framåt. Det blir även ett sätt för Botkyrka kommun att enklare sprida information och uppgifter om väsentliga händelser via en gemensam kanal, för att på så sätt kunna säkerställa att merparten av civilsamhällets aktörer får samma information.

 

Rådet för civilsamhällsfrågor

Plattformen nominerar från sig de fem platserna som civilsamhället har i Rådet för civilsamhällsfrågor som är tillsatt i kommunen. Detta råd möts 4-5 gånger per år med fem representanter nominerade från Plattformen och fem från politiken i kommunen. Rådet är en nämndberedning i kommunallagens mening. Rådet har följande uppgifter:

• Främja information och samarbete mellan kommunen och civilsamhällets aktörer

• Följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden inom området

• Följa upp fullföljandet av den lokala överenskommelsen

Rådet har ingen egen beslutanderätt enligt kommunallagen

 

Idéburet offentligt partnerskap

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) innebär ett sätt att samverka kring en viss uppgift eller verksamhet under en avgränsad tid (normalt minst tre år) i form av ett avtal mellan en organisation från offentlig sektor och en aktör från idéburen sektor. Genom detta partnerskap har de båda parterna ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning för en väl definierad verksamhet under hela avtalsperioden. Syftet med detta är att stödja den idéburna sektorns möjlighet att aktivt delta i, samt bidra till, samhällsutvecklingen i samverkan med det offentliga. För att kunna ingå i denna typ av avtal behöver föreningen vara ansluten till den lokala överenskommelsen och uppfylla vissa kriterier. I Botkyrkas fall innebär detta Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka.

Det finns olika kriterier att ta hänsyn till för att ingå ett avtal om IOP. Dels ska verksamheten för ett partnerskap sker på initiativ av den idéburna organisationen och det får inte vara en del av förenings- eller verksamhetsbidraget (eftersom det då strider mot statsstödsreglerna). Partnerskapet har inte heller någon marknad eller konkurrenssituation att vårda, då det inte är en fråga om upphandling eller liknande utan just ett avtal. Parterna är självständiga aktörer och i en jämlik relation med det offentliga utan kommersiell logik (jfr LOU), därför är båda parter också med och finansierar insatser i verksamheten, genom finansiella medel eller andra resurser, exempelvis personella. Ytterligare ett viktigt kriterium är att verksamheten ska bidra till den lokala utvecklingen inom kommunen och dess delaktighet i samhället.

Vill du läsa mer om IOP hittar du det här: Socialt forum